در فضيلت ناخن گرفتن آداب و اوقات آن

چهار شنبه 24 آبان 1396 - 11:41:50
در فضيلت ناخن گرفتن آداب و اوقات آن

از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه ناخن گرفتن دردهاى بزرگ را منع مي كند، روزى را فراخ مي كند.

حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه : براى اين امر كرده اند به ناخن گرفتن كه چون بلند شود شيطان در آن جا مى كند، مورث فراموشى است . حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه سنّت مؤكّد است ناخن گرفتن .

در حديث ديگر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مردان را مي فرمود، كه ناخن را از ته بگيريد و زنان را مي فرمود كه اندكى بلندتر بگذاريد، كه زينت شما است و در روايت ديگر وارد شده است ، كه چند گاه وحى بر حضرت رسول خدا نازل نشد از سبب آن پرسيدند، فرمود كه چگونه وحى باز نايستد و حال آن كه شما ناخن نمي گيريد و چرك انگشتان را ازاله نمى كنيد.

در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن :

منقول است كه حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى فرمود از گرفتن ناخن به دندان .

در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است كه ناخن گرفتن در روز جمعه ايمن می گرداند، از خوره و كورى و پيسى و اگر احتياج به گرفتن نداشته باشى بساى تا از ريزها بريزد.

در چند حديث ديگر فرمود كه شارب و ناخن در هر جمعه بگير و اگر نباشد از سوهان و غير آن حك كن تا ديوانگى و خوره و پيسى به تو نرسد.

در حديث ديگر فرمود، كه هر كه در هر جمعه ناخن و شارب بگيرد پيوسته با طهارت باشد تا جمعه ديگر.

در حديث ديگر فرمود كه ناخن و شارب گرفتن و سر را با خطمى شستن در هر جمعه فقر را برطرف مى كند و روزى را زياد مى كند.

درحديث ديگر منقول است كه به آن حضرت عرض كردند، كه خبر به ما رسيده است ، كه تعقيب خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براى زيادتى روزى از سفر كردن به شهرها، حضرت فرمود كه مي خواهى چيزى به تو تعليم كنم كه از اين همه نافع تر باشد؟ گفتم بلى فرمود كه ناخن و شارب را در هر جمعه بگير اگر چه بسائيدن باشد.

در حديث معتبر منقول است كه حضرت امام رضا عليه السّلام شخصى را ديدند كه آزار چشم داشت ، فرمود كه مي خواهى به تو چيزى بياموزانم كه اگر به جا آورى هرگز درد چشم نبينى ؟ گفت بلى ، فرمودند كه در هر پنجشنبه ناخن بگير آن شخص چنين كرد هرگز درد چشم نديد.

از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نيز منقول است كه هر كه به اين مداومت كند آزار چشم نبيند، هرگز.

در حديث معتبر وارد شده است كه در ناخن گرفتن ابتدا به انگشت كوچك از دست چپ بكنيد، وبه انگشت كوچك دست راست ختم كنید.

درحديث ديگر وارد شده است كه هر كه روز چهارشنبه ناخن بگيرد و ابتدا كند به انگشت كوچك دست راست و ختم كند به انگشت كوچك دست چپ ، او را امان دهد از درد چشم .

در روايت ديگر وارد شده است كه اگر روز پنجشنبه ابتدا كند به ناخن انگشت كوچك دست راست و تا انگشت مهين بگيرد، پس ابتدا كند به انگشت كوچك دست چپ و تا انگشت مهين بگيرد، امان يابد از درد چشم ، دور نيست كه اگر در روز چهارشنبه بگيرد ابتدا به انگشت دست چپ كردن بهتر است ، اگر در روز پنجشنبه گيرد ابتدا در هر دستى به انگشت كوچك آن دست كند، اگر در روز جمعه يا ساير روزها گيرد، ابتدا به انگشت كوچك دست چپ كند و ختم به انگشت كوچك دست راست بكند، اگر در هر وقت ابتدا به انگشت كوچك دست چپ بكند خوب است چنان چه على بن بابويه گفته است .

در حديث ديگر منقول است كه هر كه ناخن هاى خود را در روز پنجشنبه بگيرد، يك ناخن را براى روز جمعه بگذارد، خدا پريشانى از او زايل گرداند.

از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه در روز سه شنبه ناخن بگيريد.

در حديث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هر كه ناخن هاى خود را در روز جمعه بگيرد حق تعالى دردها را از سر انگشتان او بيرون كند، دوا را در آنها داخل كند، كسى كه در روز شنبه يا پنجشنبه ناخن و شارب بگيرد، از درد دندان و درد چشم عافيت يابد.

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه ناخن ها را در روز جمعه گرفتن هر دردى را برطرف مي كند، در روز پنجشنبه گرفتن روزى را فراخ مي كند.

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه در روز جمعه ناخن بگيرد، ريشته كردن بن ناخن ها از او بر طرف شود.

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه هر كه پنجشنبه ناخن بگيرد، فرزندانش بسيار شود و درد چشم نبيند، اگر كسى خواهد ثواب پنجشنبه و جمعه هر دو را بيابد، در روز پنجشنبه بگيرد و يكى را براى جمعه بگذارد، يا همه را در پنجشنبه بگيرد و در روز جمعه سوهانى بر آن بمالد كه ريزه چند بريزد، در وقت ناخن گرفتن بگويد بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

در دفن كردن مو و ناخن و ساير چيزها كه دفن بايد كرد :

از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است در تفسير اين آيه كريمه كه اَلَمْ نَجْعَلِ اْلاَرْضَ كِفاتا اَحْياءً وَ اَمْواتا يعنى آيا نگردانيده ايم ، زمين را محل انضمام و اجتماع و پنهان شدن در حالتي كه زنده اند، در حالتي كه مرده اند حضرت فرمود كه مراد از حال زندگى دفن كردن ، مو و ناخن است .

در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم امرفرمود، ما را كه چهار چيز را در خاك پنهان كنيم ، مو و ناخن و دندان و خون .

از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هفت چيز است كه از آدمى جدا مي شود و آنها در دفن مي بايد كرد، مو و ناخن و خون و خون حيض و بچه دان و دندان و نطفه كه پاره خون شده باشد.


برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به مطالب طب رضا علیه السلام اینجا کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف