توصیه ایمنی برای زلزله

دو شنبه 11 دی 1396 - 13:25:40

هنگام زلزله و مخاطراتش چه کاری باید انجام دهیم و چه کاری نباید انجام داد؟

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف