آمادگی "نابودی کامل اسرائیل"/انیمیشن

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 16:22:56

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، و آن روز را قطعا جوانان خواهند دید.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف