آموزش تصویری تجوید قرآن کریم

دو شنبه 14 اسفند 1396 - 15:9:57

جلسه دوم : صفات اصلی

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف