وزارت کشور عراق نتایج انتخابات را در ۱۰ استان این کشور اعلام کرد.

دو شنبه 24 اردیبهشت 1397 - 9:45:16
وزارت کشور عراق نتایج انتخابات را در ۱۰ استان این کشور اعلام کرد.

بغداد- الکوثر: وزارت کشور عراق نتايج انتخابات را در ده استان اين کشور اعلام کرد. در هشت استان کشور هنوز نتيجه انتخابات مورد بررسي و تاييد قرار نگرفته است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در استان هايي که نتايج انتخابات اعلام مي شود، نتيجه حاصله براساس ميزان آرايي است که فهرست هاي انتخاباتي کسب کرده اند.

دکتر رياض البدران رئيس اداره برگزاري انتخابات عراق در کنفرانس خبري استان هاي اربيل، سليمانيه، نجف اشرف، دهوک، صلاح الدين، کرکوک، ميسان و نينوا را از استان هايي خواند که نتيجه انتخابات در آنها هنوز مورد تاييد و بررسي دقيق قرار نگرفته است. بر اساس اظهارات دکتر بدران نتيجه به دست آمده به تفکيک استان ها به شرح زير است؛

استان بغداد؛ مجموع کل آراي صحيح يک ميليون و هفتصد و نود هزار و دويست و هشتاد و هفت راي است که  فهرست سائرون با چهارصد و سه هزار و ششصد و سي و هشت راي در صدر قرار گرفت و ائتلاف فتح با دويست و سي و سه هزار و دويست و نود و  هشت در رتبه بعدي جاي دارد. ديگر فهرست ها به ترتيب عبارتند از ائتلاف دولت قانون، ائتلاف ملي، ائتلاف نصر، ائتلاف القرار العراقي ، ائتلاف حکمت ملي، ائتلاف بغداد، بيارق الخير، ائتلاف تمدن، ائتلاف دموکراتيک مدني، جنبش اراده، ائتلاف شايستگان براي تغيير، ائتلاف تضامن، جمعيت پارلمان ملت، حزب ملي يقين، جمعيت عراقي ها براي تغيير، جنبش هاي نسل جديد، جبهه فعلي، جنبش بابلي ها، سازندگي و اصلاح، حزب امانت، ائتلاف رافدين، اتحاد ميهني کردستان، لمياء شاوي الهلالي نامزد مستقل، شوراي نجات عراق، جريان ملي عشايري، حزب الداعي، فرزندان نهرين ، ائتلاف کلدان، دکتر فراس گرگيس عزيز، نوفل الناشي، اتحاد ملي بيت نهرين، رعد جبار صالح، جبهه صالحان، دکتر سلام نعيم عطيه ماهود، حارس شنشل الحارسي، شوراي کلدان سريان العاشوري، دکتر زرجاوي، رحيم لعيب السامر و جنبش تجمع سريان.

درهمین ارتباط : آخرین نتایج انتخابات عراق : مقتدی صدر و هادی العامری پیش هستند

استان الانبار؛ مجموع کل آراي صحيح سيصد و پنجاه و نه هزار و چهل و شش راي، اين ميزان آراء به ترتيب ميان فهرست هاي زير تقسيم شده است، الانبار هويت ماست(الانبار هويتنا)،  ائتلاف ملي، ائتلاف قرار العراقي، عابرون، ائتلاف نصر، سائرون، شوراي نجات عراق، تضامن، احرار الفرات، جمعيت عراقي ها براي تغيير، تمدن، بيارق الخير، ائتلاف شايستگان براي تغيير، حکمت ملي، ائتلاف فتح، جنبش بابلي ها، جنبش هاي نسل جديد، حارس شنشل الحارسي، جريان ملي عشايري عراق، لمياء شاوي الهلالي، جبهه صالحان، نوفل الناشي، ائتلاف کلدان، فرزندان نهرين، ائتلاف رافدين، رعد جبار صالح، دکتر فراس گرگيس عزيز،  دکتر سلام نعيم عطيه ماهود، رحيم لعيب السامر ، اتحاد ملي بيت نهرين، جنبش تجمع سريان، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري.

استان واسط؛ مجموع آراي صحيح در اين استان سيصد و هفتاد هزار و پانصد و هفتاد و هفت راي بود که به ترتيب فهرست هاي زير بالاترين آراء را کسب کردند، ائتلاف سائرون، ائتلاف فتح، ائتلاف نصر، جريان حکمت ملي، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف شايستگان براي تغيير، ائتلاف ملي، مازن عبدالمنعم ابوحيدر، تجمع اتحاد فيلي، ائتلاف فيلي عراقي، اسماء شاکر حمودي، جريان ملي عشايري در عراق، نصير محمود ابو سلام الحداد، فؤاد علي اکبر الفيلي، جبهه فيليه، جنبش بابلي ها، حزب ملي يقين، جعفر عبدالجبار محمد، نوفل الناشي، لمياء شاوي الهلالي، رعد جبار صالح، فاضل عباس، فرزندان نهرين، سلام نعيم عطيه ماهود، فراس گرگيس عزيز، اتحاد ملي بيت نهرين، ائتلاف رافدين، حارس شنشل الحارسي، حزب الداعي، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري، ائتلاف کلدان، رحيم السامر، جنبش تجمع سريان.

استان بابل؛ مجموع آراي صحيح پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و سي و يک راي که به ترتيب ميان فهرست هاي زير تقسيم شده است؛ ائتلاف فتح، سائرون، ائتلاف نصر، جريان حکمت ملي، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف شايستگان براي تغيير، جنبش اراده، ائتلاف ملي، جنبش ملي اکثريت، تضامن، تمدن، جنبش بابلي ها، ائتلاف رافدين، لمياء شاوي الهلالي، نوفل الناشي، رحيم لعيب السامر، رعد جبار صالح، فرزندان نهرين، فراس گرگيس عزيز، ائتلاف کلدان، سلام نعيم عطيه ماهود، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري، اتحاد ملي بيت نهرين، جنبش تجمع سريان، حارس شنشل الحارسي.  

استان المثني؛ ميزان آراي صحيح در اين استان دويست و هشت هزار و دويست و چهل و يک راي بود که به ترتيب به فهرست هاي زير رسيد، سائرون، ائتلاف فتح، جريان حکمت ملي، ائتلاف نصر، ائتلاف دولت قانون، جنبش اراده، جنبش بابلي ها، ائتلاف ملي، سازندگي و اصلاح، نوفل الناشي، لمياء شاوي الهلالي، اتحاد ملي بيت نهرين، فرزندان نهرين، رعد جبار صالح، حارس شنشل الحارسي، فراس گرگيس عزيز، ائتلاف رافدين، ائتلاف کلدان، سلام نعيم عطيه ماهود، رحيم لعيب السامر، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري، جنبش تجمع سريان

استان دياله؛ مجموع آراي صحيح چهارصد و هشتاد و هفت هزار و صد و نود و شش راي که به ترتيب مشمول فهرست هاي زير شده است، ائتلاف القرار العراقي، ائتلاف فتح، ائتلاف ملي، سائرون، ائتلاف نصر، جريان حکمت ملي، اتحاديه ميهني کردستان، دياله التحدي، ائتلاف دولت قانون، تضامن، حزب دموکراتيک کردستان، ائتلاف دموکراتيک مدني، جنبش هاي نسل جديد، ليستي نيشتمان، تمدن، حزب الداعي، جبهه صالحان، جبهه فيليه، رعد جبار صالح، جنبش بابلي ها، حزب سوسياليست کردستان، جمعيت عراقي ها براي تغيير، حزب ملي يقين، نوفل الناشي، لمياء شاوي الهلالي، ائتلاف کلدان، حزب سوسيال دموکرات کردستان، حارس شنشل الحارسي، سلام نعيم عطيه ماهود، فرزندان نهرين، فراس گرگيس عزيز، اتحاد ملي بيت نهرين

استان کربلا؛ ميزان کل آراي صحيح دويست و هفتاد و نه هزار و صد راي، ترتيب فهرست ها بر اساس ميزان آراء در اين استان به شرح زير است؛ ائتلاف فتح، سائرون، ائتلاف نصر، ائتلاف دولت قانون، جريان حکمت ملي، ائتلاف شايستگان براي تغيير، ائتلاف ملي، تمدن، جنبش هاي نسل جديد، سازندگي و اصلاح، ائتلاف دموکراتيک مدني، جنبش بابلي ها، ائتلاف کلدان، لمياء شاوي الهلالي، نوفل الناشي، رعد جبار صالح، ائتلاف رافدين، دکتر فراس گرگيس عزيز، فرزندان نهرين، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري، سلام نعيم عطيه ماهود، اتحاد ملي بيت نهرين، حزب الداعي، حارس شنشل الحارسي، جنبش تجمع سريان، رحيم لعيب السامر


استان ذي قار؛ ميزان کل آراي صحيح پانصد و يازده هزار و هشتصد و هفتاد و يک راي، ترتيب فهرست ها براساس ميزان آراء به شرح زير است: سائرون، ائتلاف فتح، ائتلاف نصر، ائتلاف دولت قانون، جريان حکمت ملي، جنبش اراده، ائتلاف ملي، ائتلاف شايستگان براي تغيير، ائتلاف دموکراتيک مدني، تمدن، جنبش بابلي ها، لمياء شاوي الهلالي، رعد جبار صالح، نوفل الناشي، سلام نعيم عطيه ماهود، فرزندان نهرين، ائتلاف کلدان، اتحاد ملي بيت نهرين، ائتلاف رافدين، حارس شنشل الحارسي، فراس گرگيس عزيز، شوراي ملي کلدان سريان العاشوري، رحيم لعيب السامر، جنبش تجمع سريان


استان بصره؛ کل آراي صحيح ششصد و سي و نه هزار و هفتصد و دوازده راي؛ ترتيب فهرست ها براساس ميزان آراء به شرح زير است: ائتلاف فتح، سائرون، ائتلاف نصر، ائتلاف دولت قانون، جريان حکمت ملي، جمعيت مردان عراق، جنبش اراده، ائتلاف ملي، سازندگي و اصلاح، ائتلاف دموکراتيک مدني، حزب اسلامي ثارالله، تمدن، ائتلاف شايستگان براي تغيير، بيارق الخير، جنبش بابلي ها، لمياء شاوي الهلالي، نوفل الناشي، رعد جبار صالح، ائتلاف کلدان، فراس گرگيس عزيز، سلام نعيم عطيه ماهود، فرزندان نهرين، اتحاد ملي بيت نهرين، شوراي مردمي کلدان سريان العاشوري، ائتلاف رافدين، حارس شنشل الحارسي و جنبش تجمع سريان به ترتيب حايز اکثريت آراء شدند.


استان قادسيه؛ کل آراي صحيح سيصد و سي و يک هزار و هفتصد و چهل و پنج راي؛ ائتلاف فتح، سائرون، ائتلاف نصر، جريان حکمت ملي، ائتلاف دولت قانون، جنبش اراده، ائتلاف دموکراتيک مدني، ائتلاف ملي، ائتلاف شايستگان براي تغيير، تمدن، سازندگي و اصلاح، جنبش بابلي ها، رعد جبار صالح، نوفل الناشي، لمياء شاوي الهلالي، اتحاد ملي بيت نهرين الوطني، فرزندان نهرين، فراس گرگيس عزيز، ائتلاف کلدان، حارس شنشل الحارسي، ائتلاف نهرين، شوراي مردمي کلدان سريان العاشوري، سلام نعيم عطيه ماهود، جنبش تجمع سريان و رحيم لعيب السامر.


اخبار عراق را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف