شاهین صمدپور: تفاوت پلیس ایران و کانادا در مورد کودک ربایی

یک شنبه 8 مهر 1397 - 16:23:14

بررسی مورد سرقت اما اکیف کودک کانادایی و بسیج شدن کل کانادا برای یافتن وی در چند ساعت و داستان کودک ربایی هایی ایران

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف