مال دنیا را باید در چه راهی خرج کرد؟

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:37:38

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح پندهای ابوذر درباره موارد مصرف مال دنیا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف