پیشروی ارتش سوريه ومتحدانش درسویداء

شنبه 24 تیر 1396 - 11:14:29


🎥پیشروی وازاد سازی مناطق وسیع از صحرای جنوبی در ریف سویداء توسط ارتش سوريه ومتحدانش

          

🆔 @alkawthartelevision

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف