کلیپ ما شیعه‌ایم … ما را از چه می‌ترسانید؟

دو شنبه 26 تیر 1396 - 16:23:13

ما را از چه می ترسانید؟ شهادت آرمان ماست

تهران- الکوثر:

ما را به آتش بکشید … ما را بسوزانید … به شیعه بودنمان افتخار می‌کنیم و حیدری فریاد برمی‌آوریم لبیک یا حسین

 

🆔 @alkawthartelevision

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف