شبی که کردستان عراق به لرزه افتاد

چهار شنبه 29 شهریور 1396 - 19:23:52

ماجرای شنیدنی سفر شبانه سردار سلیمانی برای نجات کردستان عراق

دسته بندی :