نماهنگی برای رهبر انقلاب

پنج شنبه 13 مهر 1396 - 10:39:24

"روحی فداکَ" سروده زیبای هادی مرتضى برای رهبر انقلاب

روحی فداك أداء المنشد هادی مرتضى

كلمات الشاعر مهدی شرّی

توزیع وتسجیل مالك سویدان ألحان حسن مروة

مونتاج غادة شومر