نماهنگی برای رهبر انقلاب

پنج شنبه 13 مهر 1396 - 10:39:24

"روحی فداکَ" سروده زیبای هادی مرتضى برای رهبر انقلاب

روحی فداك أداء المنشد هادی مرتضى

كلمات الشاعر مهدی شرّی

توزیع وتسجیل مالك سویدان ألحان حسن مروة

مونتاج غادة شومر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف