غذاھاي مصري طعم فرھنگ ھاي متنوع در يک بشقاب

دو شنبه 30 تیر 1399 - 9:5:20
غذاھاي مصري طعم فرھنگ ھاي متنوع در يک بشقاب

 بسیاري از مردم تنھا مصر را از دريچه آثار تاريخي، فرھنگ و انقلاب ميشناسند در حالیکه اين کشور باستاني از نظر دارا بودن غذاھاي فوق العاده نیز معروف است. مواد غذايي مصري مخلوطي از ھمه تمدنھاي مختلف است که در تاريخ اين سرزمین به مصر آمده اند.

تهران- الکوثر: در ھیچ کجاي دنیا به غیر از مصر شما قادر به چشیدن طعم تعداد زيادي فرھنگ در يک بشقاب نخواھید بود. غذاھاي مصري شامل مقادير زياي حبوبات، سبزيجات و میوه ھا ھستند چون اين مواد اولیه به مقدار زياد و با کیفیت عالي در دره غني نیل تولید مي شوند.

اساس اين غذاھا بر پايه حبوباتي مانند لوبیا و عدس و ھمچنین سبزيجات و پیاز استوار است به طوري که ھمیشه در بیشتر غذاھاي مصري حبوبات و پیاز وجود دارند. گیاھخواران معمولا ھیچ مشکلي در مصر نخواھند داشت زيرا گوشت به طور سنتي در مصر گران بوده و در نتیجه مصرف آن کمتر رايج است. در اطراف سواحل مصر، بیشتر ماھي در وعده ھاي غذايي ديده ميشود.

تاريخ غذاھاي مصر با تاريخ باستاني اين کشور آغاز مي شود. حفاري ھاي باستانشناسي نشان داده است که کارگران اھرام بزرگ جیزه، نان و پیاز به عنوان دستمزد دريافت ميکردند و ظاھرا اين مواد غذايي به وسیله دھقانان در حومه مصر تامین ميشده است. تجزيه و تحلیلھاي دندانپزشکي و خورده ھاي خشکي که در کاوشھاي باستانشناسي مقابر اين کشور پیدا شده اند اين موضوع را تايید مي کنند. از سوي ديگر شواھد باستانشناسي نشان ميدھد که نان مردم مصر باستان با نوعي آرد موسوم به «شعیر ابلیس» ساخته مي شده است.

نان، به معناي زندگي نان جزء اصلي غذاھاي مصري را تشکیل ميدھد. در سبک آشپزي مصري نان نه تنھا به عنوان مخلفات غذا محسوب ميشود بلکه وظیفه ارائه دھنده کربوھیدرات و پروتئین لازم به رژيم غذايي مردم را نیز بر عھده دارد. انواع نان تقريبا در تمام وعده هاي غذايي مصري مصرف ميشوند؛ غذاھاي طبقه کارگري يا روستايي مصر ممکن است شامل مقدار بیشتري از نان و حبوبات باشد.

مصريان از نان براي لقمه کردن غذا، سس ھا و ساندويچ کردن کباب و فلافل استفاده ميکنند. ھمچنین، نان به عنوان قاشق و چنگال نیز استفاده ميشود و اين خیلي عادي است که به جاي قاشق غذا با نان خورده شود. نان محلي مصري شکلي دلچسب و ضخیم از نان لواش گلوتني با نام عیش المصري يا عیش بلدي يا بلدي دارد. عیش کلمه مصري براي توصیف و نامیدن نان بوده و ھمچنین به معناي زندگي است.

در مصر نان يعني زندگي. نان پیتا نیز در دماي بالاي 450 درجه فارنھايت يا 232 درجه سانتيگراد پخته ميشود که اين موضوع باعث پف کردن فوق العاده آن ميشود. غذاھاي اصلي غذاھاي اصلي مصري شامل نامھايي چون فول مدامس (Medames Ful ،(پوره باقلا، کوشاري، مخلوطي از عدس ، برنج، ماکاروني و مواد ديگر مانند بامیه خرد شده و پخته شده با سیر و سس گشنیز است.

غذاھاي مصري شباھت زيادي با غذاھاي منطقه شرقي مديترانه دارد، غذاھايي مانند برنج پر شده در سبزيجات، برگ انگور، کباب ترکي، کباب، فلافل، باباغانوج و باقلوا. برخي معتقدند کوشاري Koshari که مخلوطي از برنج، عدس و ماکاروني است، غذاي ملي مصر است. فول مدامس (Medames Ful (نیز يکي از محبوب ترين غذاھاي مصري محسوب ميشود. زيستگاه لوبیاي فاوا که در ساخت فلافل استفاده ميشود نیز در مصر بوده و بعدھا به ساير نقاط شرق میانه رسیده است.

مغز و جگر گاو و ھمچنین مغز گوسفند نیز در مصر خورده ميشوند. مصريان باستان به استفاده زياد از سیر و پیاز در غذاھاي روزمره خود مشھورند. سیر تازه له شده ھمراه با گیاھان ديگر در سالاد گوجه فرنگي تند و ھمچنین در بادمجان آبپز و يا بادمجان شکم پر استفاده ميشود. سیر سرخ شده با تخم گشنیز به مولوخیا (Molokhia (يا سوپ سبز محبوب مردم اين کشور اضافه ميشود. ھمچنین پیاز سرخ شده را ميتوان به کوشاري افزود.

غذاھاي مشھور منوي مصري

چند نمونه از غذاھاي مصري که به عنوان مشھورترين غذاھاي منوي مصري شناخته ميشوند:

باباغانوج Ghannoug Baba :غذايي متشکل از بادمجان، آب لیمو، نمک، فلفل، جعفري، زيره و روغن است.

داکا Dakka :يک مخلوط خشک از آجیل خرد شده، دانه ھا، ادويه جات و طعم دھنده ھاي خاورمیانه اي است.

کباب: معمولا گوشت بره خرد شده است که با کمک سیخ کبابي و روي زغال چوب تھیه ميشود.

کوفته: شامل توپھايي از گوشت چرخ کرده يا گوشت قیمه شده است و يا گاھي اوقات ھمراه با سبزيجات، و اغلب با سس ھا طعمدار و سرو ميشود.

ماه شي Mahshi :برنج معطر شده با سبزيجات و ادويه که داخل سبزيجاتي مانند فلفل سبز، بادمجان، کدو، گوجه فرنگي و يا برگ کلم قرار داده ميشود. سپس سبزيجات پر شده در يک قابلمه قرار داده شده و با سس گوجه فرنگي و لیمو روي آن پوشیده ميشود.

ماه شي ھمام Hamam Mahshi :کبوتر يا قمري شکم پر که با برنج يا گندم و سبزيجات پر شده و در فر يا تنور کبابي و پخته ميشود.

موساکا: بادمجان قطعه قطعه شده که به آرامي کباب شده و در يک ظرف مسطح با پیاز، فلفل سبز و فلفل قرمز خورد شده قرار داده ميشود. سپس ظرف با سس قرمز تھیه شده از رب گوجه فرنگي و ادويه جات مصري پوشیده ميشود و سپس در فر در 350 درجه فارنھايت به مدت 30-40 دقیقه پخته ميشود.

برنج برام: برنج با شیر در يک نوع خاص از ظرف خوراک پزي سفالي به نام «برام» پخته ميشود و معمولا با جگر مرغ سرو ميشود.

 ارده: سس تھیه شده از ارده کنجد، آب لیمو و سیر است که به طور معمول با نان پیتا سرو ميشود.

فلافل: يک غذاي کاملا شناخته شده در شرق میانه که تصور ميشود منشاء آن مصر است. فلافل از توپھايي از باقلا و يا نخود سرخ شده تشکیل شده است.

 سمک مشوي mashwy Smack :نوعي ماھي است که مزه دار شده و سپس کباب ميشود. اين خوراک غذاي معمول و محبوب مردم اسکندريه محسوب ميشود.


از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

لینک عضویت در کانال تلگرام الکوثرفارسی اینجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف