مراسم قالیشویان مشهد اردهال+ تصاویر

یک شنبه 14 مهر 1398 - 8:47:21
مراسم قالیشویان مشهد اردهال+ تصاویر

تهران- الکوثر: مراسم قالیشویان مشهد اردهال کاشان تنها مراسم سنتی مذهبی در ایران است که هر سال بر اساس تاریخ شمسی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مراسم "قالیشویان مشهد اردهال" در کاشان همه ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می‌شود. این مراسم برای بزرگداشت یکی از امامزادگان، حضرت سلطا‌نعلی بن محمدباقر، فرزند امام پنجم شیعیان، و به صورت نمادین برگزار می‌شود. آیین سنتی مذهبی قالی‌شویان ت‍ن‍‍ه‍‍ا م‍ر‌اس‍م‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ است که به تاریخ ش‍م‍س‍‍ی‌ ه‍ر س‍‍ال‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ م‍‍ه‍ر م‍‍اه‌ در م‍ش‍‍ه‍د ‌ارد‌ه‍‍ال‌ ‌از ت‍و‌اب‍‍ع‌ ک‍‍اش‍ان‌ مح‍ل‌ دف‍ن‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ س‍ل‍ط‍ان‍‍ع‍ل‍‍ی‌ ف‍رزن‍د ‌ام‍‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍‍اق‍ر(ع) برگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ش‍ود. در ادامه، تصاویری از این مراسم را ببینید.

عکسهای بیشتر :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف