تجلی قدرت مقاومت

شنبه 4 آبان 1398 - 15:2:58
تجلی قدرت مقاومت

حامیان مقاومت در بیروت به خیابان آمدند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف