کتاب سبک زندگی و جهانی‌شدن در پهنه فرهنگ علوی

سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 - 18:12:39
کتاب سبک زندگی و جهانی‌شدن در پهنه فرهنگ علوی

تهران- الکوثر: این کتاب تألیف دکتر محمدباقر بابائی‌طلاتپه در 415 صفحه توسط مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن در شش بخش به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در مقدمه این کتاب آمده است: از دیـدگاه نویسـنده، سـبک زندگـی تفسـیری از زندگـی و چگونگـی پیمایـش آن اسـت کـه کیفیـت زندگـی را رقـم میزنـد و سـمت و سـوی آن را تعییـن می‏کنـد. جهانی شـدن، برنامه های الهـی اسـت کـه بـا هـدف مشـخص درحـال تحقق اسـت و رونـد معمول خـود را طـی می‏کند.

نویسنده افزوده است :  دوره هـای تاریخـی بـا تحـولات و پدیده هـای مربوطه، سـرعت این تطـورات و فرآینـد را تحت تأثیـر قـرار میدهـد. آدمـی در ایـن فرآینـد میتوانـد وضعیـت شـناگری را داشـته باشـد یـا درحالـت شـناوری باشـد. فرهنـگ علوی از پیـروان خـود میخواهد کـه در این فرهنگ شـناگری کننـد و بـا موج سـواری و بهره گیـری از سـامانة ارتباطـات محصـول قـرن بیسـتم، بهترینهـا را بـرای زندگـی خـود رقـم زننـد در ایـن فرهنـگ پاسـخی مسـتدل و منطقی بـه این پرسـش داده شـده اسـت کـه در مقابـل تغییـرات چه رفتـاری بایـد از خود نشـان داد. 

برای دریافت متن کامل کتاب اینجا  کلیک کنید.


سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 - 18:12:45

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف