جدول پخش مدرسه تلویزیونی در اولین روز سال تحصیلی جدید

شنبه 15 شهریور 1399 - 13:27:19
جدول پخش مدرسه تلویزیونی در اولین روز سال تحصیلی جدید

تهران- الکوثر: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۵ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آنها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

برنامه پخش تدریس دروس دانش آموزان از شبکه آموزش و شبکه چهار در روز شنبه ۱۵ شهریور به قرار زیر است:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه‌ای - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی - مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی - مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران - مشترک زمینه هنر و گرافیک
ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ عربی پایه هفتم (درس اول)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم (درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم (درس اول)
متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجرب
متوسطه دوم:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف