سند تحول چگونه اطاله دادرسی را زمین گیر می کند؟

سه شنبه 9 دی 1399 - 14:45:52

وبگردی:این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و نظام راهبری و پایش تدوین شده است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف