سناریوی آمریکایی برای دوشیدن بیشتر

یک شنبه 10 اسفند 1399 - 7:59:17

وبگردی: آمریکای بحران زده برای ترمیم مشکلات اقتصادی خود مخصوصا در دوران پساکرونا؛ همچنان به دوشیدن عربستان ادامه خواهد داد.


یک شنبه 10 اسفند 1399 - 15:13:38

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف