صوت/ تندخوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 - 9:6:23

این جزء از آیه 46 سوره عنکبوت آغاز و تا آیه 30 سوره احزاب ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجده و بخشی از سوره احزاب قرار دارد.


سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 - 10:23:16