ببینید: روزی که ماه به حلقه ای از آتش تبدیل شد

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 15:58:14

روز گذشته در اغلب مناطق جنوبی زمین ماه به حلقه ای از آتش تبدیل شد و مردم را شگفت زده کرد.

این خورشید گرفتگی زمانی روی می دهد که ماه بین زمین و خورشید حرکت می کند.


دو شنبه 9 اسفند 1395 - 15:59:58