زائران بخوانند: فهرست داروهای ممنوع برای حجاج

سه شنبه 20 تیر 1396 - 16:18:14
زائران بخوانند: فهرست داروهای ممنوع برای حجاج

زائران خانه خدا برخی از داروهارا فقط با نسخه پزشکی معتبر می توانندهمراه خود داشته باشند.


سه شنبه 20 تیر 1396 - 16:20:19

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف