١١ نفري كه به بهشت نمےروند ...

دو شنبه 25 آذر 1398 - 10:57:24
 ١١ نفري كه به بهشت نمےروند ...

كسانی هستند كه مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیع دادند درحالی از قبر خارج میشوند كه ازدهانشان خون جاری است.

 

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: خداى عز و جل بهشت را از دو نوع خشت آفرید؛ یک خشت طلا و یک خشت نقره، دیوارهایش را یاقوت و طاقش را از زبرجد و سنگریزه‌‏اش را لولو و خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد، سپس به آن فرمود سخن بگوى، عرض کرد خدایى نیست به جز تو؛ خداى زنده و پایدار؛ سعادت‌ مند آن‌کسی است که در من جاى دارد. پس خداى عز و جل فرمود: به عزت، بزرگى، شکوه و بلندى مقامم سوگند که به بهشت داخل نمی‌شود دائم الخمر، خود فروش، سخن چین، بى‌‏غیرت در باره همسر، کسى که پیوند خویشاوندى را بریده باشد و... .

«خصال، ج ‏2، ص 436»

واما یازده نفری که اصلا  به بهشت نمی روند: 

❶ كساني هستند كه درحالي از قبر بلند ميشوند كه فاقد دست و پا هستند . اين افرادكساني هستند كه «همسايگان خود را اذيت ميكنند».

❷ كساني هستند كه در نماز غفلت وسستي ميكردند و در حالي از قبرخارج ميشوند كه «صورتي همانند خوك دارند».

❸ كساني كه زكات اموال خويش را نمي پردازند درحالي از قبر خارج ميشوند كه شكم آنها مانند كوهان شتر و پر از مار و كژدم مي باشد.

❹ كساني هستند كه مال را بر عهد و پيمان الهي ترجيح دادند درحالي ازقبرخارج ميشوندكه از دهانشان خون جاري است. (پناه بر خدا)

❺ كساني هستند كه در خفا و پنهاني گناه مي كردند و از خداوند كه در هر حال، ناظر، بينا و شنوا است نمي ترسيدند.

❻ ودرحالي از قبر خارج ميشوند كه جسم وتن آنها بادكرده و پوسيده است سبحان الله

❼كساني هستندكه شهادت دروغ مي دادند درحالي از قبر خارج خواهند شد كه گردنشان قطع شده است

❼ كساني هستند كه كتمان شهادت مي كنند و عمدا" گواهي نمي دهند در حالي از قبر خارج ميشوند كه ازدهانشان خون وچرك جاري است 

❽ گروه زناكاراني هستندكه بدون توبه وفات كردند در حالي ازقبرخارج خواهند شد كه كور هستند.

❾ كساني هستندكه مال يتيمان را به ناحق خورده اند درحالي از قبرخارج ميشوند كه چهره هايشان سياه وچشمها و شكمشان پراز آتش است. 

❿ كساني هستندكه نافرمانی پدر و مادر را ميكنند درحالي از قبر خارج خواهند شد كه جسمشان گرفتاربيمارى برص وجذام شده است.

⑪ كساني هستند كه شراب مينوشند در حالي از قبر خارج  ميشوند كه نابينا هستند و دندانهاي آنها مثل شاخ فيل و لبهاي آنها بر سينه هايشان آويزان و زبان آنها بر قسمت رانها آويزان است وازشكم آنهاكثافت بيرون مي آيد.

✅ گروه دوازدهمی هم وجوددارد . حضرت رسول اكرم ص مي فرمايد: گروهی  هم در حالي خارج ميشوند كه چهره آنها مانند شب چهارده نوراني و از پل صراط مانند برق مى گذرند اينها همان گروهي هستند كه به نماز اهتمام مي ورزيدند و عمل نيك انجام ميدادند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف