کلیپ مفید مقام شناسی با محوریت تلاوتهای استاد شحات محمد انور

دو شنبه 26 تیر 1396 - 9:41:49

بامقامهای ۱_بیات۲_رست۳_نهاوند۴_حجاز۵_ سه گاه(سکا)۶_چهارگاه(جیارکا)۷_عجم

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف