موش های داعشی همچنان شکار می شوند!

دو شنبه 2 مرداد 1396 - 10:4:2

خروج و دستگیری داعشیان  با وضعیت خنده دار از زیر زمین و خرابه های حی  موصل قدیم ادامه دارد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف