دشمن تراش قدرت ها

شنبه 7 مرداد 1396 - 11:29:32

بیانات رهبری در مورد اختلاف افکنی قدرت ها در میان مسلمانان

امروز دولتهای اسلامی باید توجه کنند که علت اینکه آمریکا با این دولت اسلامی همراهی می کند و با آن یکی دشمننی می کند به خاطر این است که می خواهد اینها با هم همدست نشوند با همدیگر متحد نشوند متاسفانه در این سیاست اختلاف افکنی در منطقه موفق بوده است دستشون در جیب یعضی دولتها برای غارت سرمایه های آنها و برای اینکه این کار آسان شود دشمن تراشی می کند یا جمهوری اسلامی ایران یا تشیع را بعه عنوان یک دشمن معرفی می کنند تا بتوانند آنها را غارت کنند آنها سیاستهای رائج امروز قدرتهایی است که در درأس آنها امریکاست این را باید همه بفهمیم باید در مقابل این بایستیم. ایستادن در مقابل این ایجاد اتحاد است. ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی است.


دو شنبه 27 شهریور 1396 - 13:1:9

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف