منزه است او ...

شنبه 11 شهریور 1396 - 17:6:21

فرازهایی از قرآن کریم در حضور مقام معظم رهبری

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف