نگاهی به دگرديسي سياسي جنبش النهضة تونس در سال 2016 ميلادي

پنج شنبه 16 شهریور 1396 - 17:41:34
نگاهی به دگرديسي سياسي جنبش النهضة تونس در سال 2016 ميلادي

جريان اسلامگراي معاصر در تونس بعد از انقلاب شاهد تحولات مهمي بوده است. مقالۀ حاضر دگرديسي سياسي جنبش النهضة تونس در سال 2016 ميلادي و جدايي آن از اخوان المسلمين مصر را بررسی می کند.

تهران- الکوثر: جنبش اخوان طي يک سده حيات خويش از سال  1928 تاکنون، گسست ها و انشعاباتی را در سطح رهبران و اعضاء تجربه کرده، اما جدايي اخواني هاي تونس و جنبش النهضة -كه در همه اين سا لها وفادارترين گرايش سياسي به اخوان بود ه اند- مي تواند به منزلۀ یك بحران سياسي مهم براي جنبش اخوان قلمداد شود.

درنتيجۀ اين رويداد، نفوذ سي ساله اخوان المسلمين در شمال آفريقا به میزان قابل ملاحظ های کاهش یافت و موقعيت اين جنبش در ديگر سرزمين هايعربي نيز با تزلزل روبرو شد. اين پژوهش با روش توصيفي - تبييني، به دنبال پاسخگويي به اين مسئله است. كه دلايل و زمينه هاي دگرديسي سياسي و جدایي النهضة تونس از اخوانالمسلمين چگونه قابل ارزيابي است. 

متن کامل این تحقیق و پژوهش را می توانید اینجا  بخوانید و دریافت کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف