نگاهی به تاریخ نیجریه(2)

از حکومت نظامی تا دموکراسی

شنبه 18 شهریور 1396 - 11:37:42
از حکومت نظامی تا دموکراسی

تهران-الکوثر: نیجریه مسیر دشواری را برای رسیدن به دموکراسی طی کرده است.

نيجريه در طول حيات سياسي خود فرازو نشیب هايي را تجربه كرده است كه مطالعه آنها خالي از لطف نخواهد بود، آنچه كه در زير مي آيد روند رسيدن به دموكراسي در اين كشور مي باشد كه به نحو خلاصه حوادث سالهاي پس از استقلال نيجريه را بررسي مي كند و ديد كلي در مورد نقش نظاميان را در اين ميان به ما خواهد داد:

بحران سياسي به وقوع پيوسته در جمهوري فدرال نيجريه منجر به دخالت نظاميان در اوضاع گرديد كه در پي آن جنگ داخلي درگرفت كه اين اوضاع در خلال سال هاي 1967 تا 1970 همچنان ادامه داشت. اين بحران هم چنين منتج به سي سال حکومت نظاميان در کشور گرديد.

در سال 1999میلادی، دولت نظامي وقت انتخابات عمومي را سازماندهي نمود. «الوسوگون اوباسانجو» در آن انتخابات پيروز و به مقام رياست جمهوري رسید. آخرين انتخابات عمومي در نيجريه در سال 2011میلادی برگزار گرديده است. انتخابات بعدي در سال 2015 برگزار شد. زيرا آن افرادي که براي سطوح فدرال و ايالات انتخاب شده اند، يک دوره تصدي4 ساله را بايستي تمام کنند و البته مي توانند برای يک دوره 4 ساله ديگر نيز انتخاب شوند.


شنبه 18 شهریور 1396 - 13:9:54