منزلت امام حسین (ع)

یک شنبه 26 مرداد 1399 - 17:57:30
منزلت امام حسین (ع)

از جـمـله فـضـایـل ویـژه حضرت امام حسین (ع) و دیگر فرزندان عبدالمطّلب این است که پیامبر گرامی (ص)، دشمنانشان را از گرفتارشدن به لعنت خدا و افتادن در دوزخ بیم داده است.

تهران- الکوثر: عبداللّه بن عباس از پیامبر خدا(ص) نقل کرده است که فرمود: (ای فرزندان عبدالمطّلب! همانا من از خدا برای شما سه چیز درخواست کرده ام:

اول ایـن کـه هـر کس از شما را که قیام کند استوار بدارد و گمشده تان را راهنمایی کند. دوم این کـه به نادانتان بیاموزاند و سوم این که شما را بخشنده، مهربان و بزرگوار گرداند. پس اگر کسی میان رکن و مقام به عبادت بایستد و نماز بگزارد و روزه بگیرد، امّا خدای ـ عزّوجلّ ـ را در حال دشمنی با خاندان محمّد دیدار کند به دوزخ در می افتد.[1]

ابوسعید خُدْری از پیامبر خدا(ص) نقل کرده است که فرمود:

(سـوگـنـد به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس ما را دشمن نمی دارد مگر این که خدا او را به آتش در می افکند.)[2]

همو از حضرت رسول (ص) نقل کرده است که فرمود:

(هر کس با ما خاندان دشمنی بورزد منافق است )[3]

نیز نقل کرده است که در زمان پیامبر خدا(ص) شخصی کشته شد. حضرت منبر رفت و فرمود:

(آیـا مـی دانـیـد ایـن شـخص چه کسی از شما را کشته است؟ ) گفتند: (نه! ) فرمود: (سوگند به کـسـی کـه جـانـم در دسـت اوسـت! اگـر آسـمـانـیان و زمینیان بر کشته مؤ منی گرد آیند و بدان قـتـل رضـایـت دهند، خدا - عزّوجلّ - همگی ایشان را در آتش می افکند! سوگند به آن که جانم به دست اوست! هیچ کس ما خاندان را دشمن نمی دارد، مگر این که خدای - عزّوجلّ - او را به صورت در آتش می اندازد!)[4]

عَلْقَمه از عبداللّه (بن عباس ) در این باره چنین نقل کرده است:

حضور پیامبر خدا(ص) در مسجد ایشان نشسته بودیم که حضرت فاطمه (س ) در حالی که حسن و حـسـین با وی بودند نزد پیامبر(ص) آمد و علی (ع) نیز پس از آنان وارد شد. پیامبر خدا سر را بـلنـد کـرد و بـه آنان نگریست و گفت: (هر کس اینان را دوست بدارد، مرا دوست می دارد و هر کس اینان را دشمن بدارد مرا دشمن می دارد.)[5]

پی نوشت ها

[1] المستدرك ، حاكم نيشابورى ، 3/148، دار الفكر، بيروت ، 1398 ق ؛ كتاب السنه ، ابن ابى عاصم ، ص ‍ 628 .

[2] الاحـسـان ،ابـن حـبـّان عـلى بـن بـلبـان فـارسى ، 8/61، دار المكتب العلمية ، بيروت ، اوّل ، 1407 ق ؛ مـوارد الظـمـآن ، هيثمى ، على بن ابى بكر، 555، دار الكتب العلمية ، بيروت ؛ المـسـتـدرك ، حـاكـم ، 3/150؛ الفـضـائل ، احـمـد بـن حنبل ، 176.

[3] الدر المنثور، جلال الدين سيوطى ، 6/7، دار المعرفة ، بيروت .

[4] مـنـاقب امير المؤ منين على (ع)، محمّد بن سليمان كوفى ، 2/120 ؛ مجمع احياء الثقافة الاسلامية ، قم ،اوّل ، 1412 ق .

[5] ترجمة الامام الحسن (ع)، 93 ؛ترجمة الامام الحسين (ع)، 110 .


ازصفحه محرم الکوثر فارسی دیدن کنید

از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف