دعا برای عاقبت بخیری فرزندان از زبان امام زین العابدین (ع)