نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی