تلاوت شرکت کننده ای از ایران در مسابقه قرآنی مفازا