حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی